RR-Puutaiteovet Oy:n yleiset toimitusehdot1.Soveltamisala
Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan RR-Puutaiteovet Oy:n valmistamien ja markkinoimien tuotteiden toimituksiin, niitä koskeviin tarjouksiin ja sopimuksiin, ellei muuta ole sovittu.

2.Tarjous / sopimuksen syntyminen
Jos RR-Puutaiteovet Oy:n tarjouksessa ei ole toisin mainittu, tarjous on voimassa sitoumuksetta.

RR-Puutaiteovet Oy:tä sitova sopimus syntyy, kun yritys vahvistaa ja/tai toimittaa ostajan tilauksen. Mikäli tilaus poikkeaa RR-Puutaiteovet Oy:n tarjouksesta on, jotta poikkeukseen voitaisiin vedota, tilauksessa oltava poikkeuksesta nimenomainen maininta. RR-Puutaiteovet Oy:n tarjouksesta poikkeava tilaus tai näistä ehdoista poikkeavat ostajan ehdot ovat voimassa  vain sikäli ja siltä osin kuin RR-Puutaiteovet Oy on ne kirjallisesti hyväksynyt.

Tilaus tai sen osa voidaan peruuttaa vain RR-Puutaiteovet Oy:n suostumuksin ja ehdoin, ostaja korvaa peruutuksesta aiheutuvat kustannukset.

3.Toimitus
RR-Puutaiteovet Oy ilmoittaa tarvittaessa tarjouksessaan ja/tai tilausta vastaanottaessaan ajankohdan, jolloin tuotteet ovat lähetys/nouto valmiina yrityksen varastossa. Jos muuta ei ole kirjallisesti sovittu, toimitusaika on ohjeellinen eikä se ole RR-Puutaiteovet Oy:tä sitova. Siitä huolimatta mitä toimitusehdoissa muutoin on sovittu, RR-Puutaiteovet Oy:n katsotaan täyttäneen toimitusvelvollisuutensa, kun tuotteet ovat lähetys/nouto valmiina yrityksen varastossa.

Jos tuotteet eivät RR-Puutaiteovet Oy:stä johtuvasta syystä ole lähetys/nouto valmiina sovittuna ajankohtana, ja ostajalle aiheutuu siitä vahinkoa, ostajalla on oikeus viivästyssakkoon, joka on kultakin täydeltä viivästysviikolta 1% viivästyneiden tuotteiden arvonlisäverottomasta kauppahinnasta, kuitenkin enintään 5% sanotusta hinnasta. Viivästys ei aiheuta RR-Puutaiteovet Oy:lle muuta seuraamusta. Ostaja menettää oikeutensa viivästyssakkoon, ellei toimita RR-Puutaiteovet Oy:lle sitä koskevaa kirjallista vaatimusta kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun tuotteiden olisi pitänyt olla lähetys/nouto valmiina.

Jos toimitus viivästyy ostajan syystä, RR-Puutaiteovet Oy:llä on oikeus laskuttaa tuotteet sovittujen maksuehtojen ja sovitun aikataulun mukaisesti. RR-Puutaiteovet Oy huolehtii tällöin tuotteiden varastoinnista ostajan vastuulla ja kustannuksella. Mikäli viivästys kestää yli kuukauden, RR-Puutaiteovet Oy on oikeutettu purkamaan kaupan siltä osin, jota laiminlyönnin vuoksi ei ole toimitettu. Ostajan tulee korvata RR-Puutaiteovet Oy:lle vahinko, joka tälle aiheutuu ostajan laiminlyönnistä.

Ellei muuta ole sovittu, RR-Puutaiteovet Oy toimittaa tuotteet vapaasti autoon lastattuna yrityksen varastossa. RR-Puutaiteovet Oy:llä on oikeus tarvittaessa sopia tuotteiden kuljettamisesta tavanomaisin ehdoin ostajan puolesta ja lukuun.

Mahdolliset kuljetusvauriot sekä toimituksen tilauksenmukaisuus on tarkastettava tuotteen vastaanottamisen yhteydessä. Kuljetusvaurio tapauksissa on tehtävä merkintÃä sekä kuljettajan että vastaanottajan rahtikirjaan, varmistus tulee tehdä kuljettajan allekirjoituksella. Huomautukset RR-Puutaiteovet Oy:lle on tehtävä 7 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

4.Tuotetiedot
RR-Puutaiteovet Oy:n esitteissä, kotisivuilla, tarjouksissa ja muussa aineistossa antamat tuotteita koskevat tekniset ja muut tiedot ovat ainoastaan viitteellisiä. Ellei tuotteen käyttötarkoitusta ole RR-Puutaiteovet Oy:n ostajalle antamassa kirjallisessa suosituksessa nimenomaisesti mainittu, RR-Puutaiteovet Oy ei vastaa tuotteen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. RR-Puutaiteovet Oy:n tuotteiden luonteesta johtuen värimallien ja valmiin tuotteen värit saattavat vaihdella.

5.Hinta, laskutus ja maksu
RR-Puutaiteovet Oy:n ilmoittamat hinnat ovat ilman arvonlisäveroa, joka lisätään erikseen kuhunkin laskuun. Ellei toisin ole sovittu, hintoihin sisältyy RR-Puutaiteovet Oy:n tavanomainen kuljetuspakkaus. Mikäli ostaja edellyttää erikoispakkausta, ostaja maksaa siitä aiheutuvat lisäkustannukset.

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, RR-Puutaiteovet Oy laskuttaa tuotteet toimituspäivän hintaan.

Ellei muuta ole sovittu, ostaja suorittaa maksut RR-Puutaiteovet Oy:lle 7 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksun viivästyessä ostaja suorittaa viivästyskorkoa voimassa olevan  viivästyskoron mukaisesti sekä mahdolliset perimiskulut. Lisäksi RR-Puutaiteovet Oy:llä on tällöin oikeus tehdyistä sopimuksista huolimatta keskeyttää ostajan tilaamien muiden tuotteiden valmistus ja toimitukset. Ostajan on esitettävä mahdolliset laskua koskevat huomautukset viimeistään  7 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

6.RR-Puutaiteovet Oy vastuu
RR-Puutaiteovet Oy vastaa siitä, että sen toimittamat tuotteet ovat yrityksen voimassaolevien tuoteteknisten määreiden mukaisia.
RR-Puutaiteovet Oy sitoutuu korvaamaan ostajalle toimittamansa raaka-aine tai valmistusvirheellisen  tuotteen tapauskohtaisen harkinnan jälkeen joko uudella tuotteella, korjaamalla tuotteen tai alentamalla tuotteen kauppahintaa. Ostajan on tarkistettava tuote ennen käyttöönnottoa ja ilmoitettava virheestä RR-Puutaiteovet Oy:lle viipymättä kirjallisesti. Mikäli ostaja ei suorita alalla tavanomaisia tarkastustoimenpiteitä ja ilmoita RR-Puutaiteovet Oy:lle virheestä heti kun se on havaittu tai olisi pitänyt havaita, ostaja menettää oikeutensa esittää RR-Puutaiteovet Oy:lle vaatimuksia virheen johdosta. Ostajan on RR-Puutaiteovet Oy:n vaatiessa luovutettava tälle tarkastusta varten virheellinen tuote. Ellei muuta ole sovittu RR-Puutaiteovet Oy:n vastuu rajoittuu virheisiin, joista ostaja on kirjallisesti ilmoittanut. Tuotteen virhe ei aiheuta RR-Puutaiteovet Oy:lle muuta seuraamusta kuin edellä tässä kohdassa on sanottu.

7.Vastuurajoitus
Ostajan tulee ilmoittaa RR-Puutaiteovet Oy:lle mahdollisista vaatimuksistaan viipymättä kirjallisesti. Jos kyse on virheestä tai puutteesta, joka havaitaan tai on havaittavissa välittömästi, huomautus on tehtävä heti ja viimeistään 7 päivän kuluessa. Ellei vaatimusta ole esitetty RR-Puutaiteovet Oy:lle 1 kuukauden kuluessa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita, ostaja menettää oikeutensa esittää RR-Puutaiteovet Oy:lle vaatimuksia sen johdosta.

RR-Puutaiteovet Oy ei vastaa muista kuin edellä kohdassa RR-Puutaiteovet Oy vastuu  mainituista virheistä. RR-Puutaiteovet Oy ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat ostajan antamista epätäydellisistä tai vääristä tiedoista. RR-Puutaiteovet Oy ei myöskään vastaa jos tuotetta käytetään virheellisesti. RR-Puutaiteovet Oy ei vastaa esimerkiksi virheellisen kuljetuksen, virheellisen varastoinnin, virheellisen työmenetelmän, virheellisen asennuksen, ilman RR-Puutaiteovet Oy:n kirjallista suostumusta tehtyjen muutosten tai kohteen muun rakenteen aiheuttamista vioista tai vahingoista.

RR-Puutaiteovet Oy ei vastaa tappioista, saamatta jääneestä voitosta tai muista kustannuksista, tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, eikä mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista.
RR-Puutaiteovet Oy:n korvausvelvollisuus rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään ostajan todistamiin välittömiin vahinkoihin.

8.Ylivoimainen este
RR-Puutaiteovet Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos syynä on ylivoimainen este. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen solmimisen jälkeen sattunut RR-Puutaiteovet Oy:stä riippumaton, ennalta arvaamaton seikka, joka estää tai tekee kohtuuttomaksi sopimuksen täyttämisen. Tällaisina seikkoina pidetään mm. tulipaloa, luonnonmullistusta, liikekannallepanoa, sotaa, valuuttarajoituksia, tuonti- tai vientirajoituksia, energian saannin rajoituksia, kuljetushäiriöitä, lakkoa tai työsulkua.

9.Omistuksen pidätys
Tuotteet säilyvät RR-Puutaiteovet Oy:n omaisuutena siihen saakka kunnes niiden kauppahinta on kokonaan maksettu.

RR-Puutaiteovet Oy

Vanttitie 7
70460 Kuopio

puh. work017-3645595
Sähköpostiosoitteemme on suojattu roskapostia vastaan, aseta JavaScript päälle nähdäksesi osoitteen.